วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

1.       แหล่งการเรียนรู้หมายถึงอะไ
§  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2.      หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพราะอะไร
§  เพราะเป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงเป็นวัตถุ   

3.      หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเหมาะกับการสอนกลุ่มสาระใด
§  กลุ่มสาระการสอนสังคมศึกษา
§  กลุ่มสาระการสอนศิลปะ

4.      แหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกนำเสนอรายละเอียดของเนื้อหาใดบ้าง
§  นำเสนอแหล่งโบราณาคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีควมสำคัญในฐานะที่แสดง ถึงหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน ของชุมชนโบราณบริเวณชายฝั่งทะเล ที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น  แหล่งโบราณคดีหนองโน จังหวัดชลบุรี นำเสนอแหล่งโบราณคดีที่มีการพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ ที่มีอายุถึง ๔,๕๐๐ – ๔,๐๐๐ ปี นับเป็นชุมชนฝั่งทะเลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี นำเสนอเรื่องราวของโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ ๔,๕๐๐ – ๔,๐๐๐ ปี มาแล้วซึ่งพึ่งพาหาอาหารจากทะเลเป็นหลัก และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องนานกว่า ๔๐๐ ปี และ เมืองโบราณที่สำคัญในยุคก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนบูรพาทิศินำเสนอเรื่องราวของเมืองโบราณที่สำคัญ ได้แก่ เมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี เมืองศรีพโล จังหวัดชลบุรี เมืองพญาแร่ จังหวัดชลบุรี

5.      วิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินตะวันออกในยุคประวัติศาสตร์ก่อนสยามประเทศเป็นอย่างไร
§  เป็นการรับวัฒนธรรมภายนอกทั้งจากอินเดีย เขมรโบราณ และดินแดนโพ้นทะเลเข้ามามีอิทธิพล บนพื้นแผ่นดินภาคตะวันออก  รับเอาอิทธิพลความเชื่อและศาสนาทั้งพุทธ พราหมณ์ และฮินดู เข้ามามีบทบาท ซึ่งปรากฎเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากและยังปรากฎร่องรอยหลักฐานจวบจนปัจจุบัน
6.      บันทึกภาพตัวอย่างประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale พร้อมคำอธิบายประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย  เป็นประสบการณ์ที่เป็นรากฐานของประสบการณ์ทั้งปวง เพราะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เห็น ได้ยินเสียง ตลอดจนการสัมผัส ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดย จัดวิทยากรมาบรรยายแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจัดแสดง แสง สี เสียง ให้ผู้เข้าศึกษาตลอดจนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้ทำการชมใน แสง สี เสียง นั้น โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาหรนือผู้สนใจที่จะศึกษาในหอศิลป์แห่งนี้ ได้สัมผัสจาก อยาตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย และใจ


ประสบการณ์จำลอง เป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงให้แก่ผู้ที่จะศึกษา ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดยใช้เหตุการณ์จำลองต่างๆในสมัยอดีตมาให้ผู้เข้าศึกษาหรือผู้เข้าเยี่ยมชม ได้ศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

การสาธิต เป็นการอธิบายข้อเท็จจริง ความจริง และกระบวนการที่สำคัญด้วยการให้เห็นเป็นลำดับขั้น การสาธิตอาจทำได้โดยครูเป็นคนสาธิต หรืออาจใช้ภาพยนตร์ในการสาธิตก็ได้ ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดย มีการสาธิตของวิถีชาวบ้านในระแวกภาคตะวันออกว่ามีการดำเนินชีวิตอย่างไร ความเป็นอยู่เป็นอย่างไร อาหารการกินของบุคคลในยุคสมัยนั้นว่าเป็นอาหารแบบไหน ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัดเป็นอย่างไร


การศึกษานอกสถานที่ คือการพานักเรียนหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาไปศึกษายังแหล่งที่ให้ความรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์มากยิ่งขึ้น  ในที่นี้คือ อาจารย์ ดร.อุทิศ บำรุงชีพ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน โดยได้นำนิสิต สาขาการสอนสังคมศึกษา ได้ไปทัศนะศึกษาหรือดูงานที่     หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้รู้ว่ามีการนำหลักและสื่อ หรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอน ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากแค่ไหน ตลอดจนมีการนำคุรธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมที่ได้แสดงในหอศิลป์ออกมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของตัวผู้เรียนเอง หรือการดำเนินชีวิตของตัวผู้เรียนได้นิทรรศการ คือ การจัดแสดงสิ่งต่างๆ รวมทั้งมีการสาธิตและการฉายภาพยนตร์ประกอบเพื่อให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจการศึกษา ศึกษา ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดย
1.       เยืยนถิ่นบูรพาวันนี้ ได้นำเสนอลักษณะกายภาพของพื้นที่ และภาพรวมของภาคตะวันออกในปัจจุบัน ทั้งสภาพความเป็นอยู่ และวิถีทำกินของชุมชน
2.       ตามรอยอารยธรรมแห่งบูรพทิศ ได้นำเสนอการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และชุมชนในภาคตะวันออก มีความหมายสืบและรัตนโกสินทร์เนื่องทางวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทราวดี เขมรโบราณ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
3.       แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก ได้นำเสนอแหล่งโปราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่แสดง ถึงหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน ของชุมชนโบราณบริเวณริมฝั่งทะเล ที่สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
4.       แหล่งโบราณคดีหนองโน จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีที่มีการพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ ที่มีอายุถึง ๔๕๐๐-๔๐๐๐ ปี นับเป็นชุมชนฝั่งทะเลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
5.       แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอเรื่องราวของโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ ๔๕๐๐ ๔๐๐๐ ปี มาแล้วซึ่งพึ่งพาอาหารจากทะเลเป็นหลัก และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่า ๔๐๐ ปี
6.       เมืองโบราณที่สำคัญในประวัติศ่สตร์บนดินแดนบูรพทิศ ได้นำเสนอเรื่องราวของเมืองโบราณสำคัญได้แก่ เมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี เมืองศรีพโล จังหวัดชลบุรี เมืองพญาแร่ จังหวัดชลบุรี
7.       วิธีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บนแผ่นดินภาคตะวันออก ในยุคประวัติศาสตร์ก่อนสยามประเทศ ได้นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมภายนอกทั้งจากอินเดีย เขมรโบราณ และดินแดนโพ้นทะเลที่เข้ามามีอิทธิพล บนแผ่นดินภาคตะวันออก และยังปรานกฎร่องรอยหลักฐานจวบจนปัจจุบัน
8.       อิทธิพลความเชื่อและศาสนาในเมืองโบราณศรีมโหสถ ได้นำเสนอเรื่องราวของอิทธิพลความเชื่อและศาสนาหลากหลายวัฒนธรรมทั้งพุทธ พราหมณ์ อินดู ที่เข้ามามีบทบาทในเมืองซรีมโหสถ วึ่งปรากฏเป็นหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก
9.       เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี บนแผ่นดินภาคตะวันออก ได้รำเสนอเรื่องราวของเมืองศรีมโหสถ เมืองโบราณสำคัญในสมัยวัฒนธรรม ทราวดี ซึ่งมีพัฒนาการมาจาก สถานีการค้าสำคัญที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชน มาตั่งตาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ถึงสมัยทราวดี
10.       ชนต่างวัฒนธรรมในชุมชนภาคตะวันออก ได้นำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนแผ่นดินภาคตะวันออก ได้แก่ คนชอง คนจีน คนญวน คนลาว และคนไทยมุสลิม
11.       ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานศิลปะอันทรงคุณค่า ได้นำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์ของงานฝีมือช่างท้องถิ่น และสะท้อนถึงภาพสังคม วัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน

ภาพยนตร์และโทรทัศน์  คือ เป็นสิ่งที่ให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการเห็นและการได้ยินเสียงของสถานการณ์ต่างๆ และเรื่องราวต่างๆได้มองเห็นภาพในลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนจริงไปพร้อมๆกัน ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดย มีการจัดทำสื่อวีดีโอ แนะนำการเข้าศึกษาในหอศิลป์แหล่งนี้ ว่ามีนิทรรศการใดบ้าง และเกี่ยวข้องกับอะไรในภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็น แหล่งโบราณคดี แหล่งทำมาหากินของชาวบ้านแถวภาคตะวันออก วิถึชีวิตการเป็นอยู่ ตลอดจนการตั้งถิ่นอาสัยว่าตั่งอยุ่ในที่สมคารหรือไม่

การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่งในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดย ได้บันทึกเสียงของผู้คนลงในเหตุการณ์แต่ละอย่าง เมื่อผู้เข้ารับการณ์ศึกษาสัมผัส จะได้รู้เรื่องจริงจากเหตุการณ์นั้นๆ และยังสามารำทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาเหมือนกลับว่าได้เกิดในยุคต่างๆนั้นด้วย


ทัศนสัญลักษณ์ มีความเป็นนามธรรมมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นพื้นฐาน ในการเลือกนำไปใช้ ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกแห่งนี้ได้มีการนำเสนอสื่อประเภทนี้โดย มีภาพประกอบหรือบรรยายแต่ละจุด เริ่มแรกด้วยภาพแสดงจุดต่างๆในหอศิลปวัฒนธรรนมภาคตะวันออก แผนภาพทางด้านโบราณคดีต่างๆ ตลอดจนอารยธรรมต่างๆในบูรพทิศ
7.       ให้บันทึกภาพถ่ายกลุ่มของตนเองในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น